4.2.1 Informatievoorziening gescheiden ouders

Wet en regelgeving

Volgens de wet is de school verplicht te rapporteren over de vorderingen van de leerlingen aan hun ouders, voogden of verzorgers.  Deze verplichting blijft na (echt)scheiding bestaan, met name ook voor de informatieverstrekking aan de ouder zonder ouderlijk gezag. Die verplichting geldt ook wanneer de ouders nooit gehuwd zijn geweest of als er geen omgangsregeling is.

De school hoeft geen informatie te verstrekken die niet aan de andere ouder zou worden gegeven, en de school hoeft geen informatie te verstrekken wanneer dit strijdig is met het belang van het kind. Echter, men zal zeer zwaarwegende argumenten moeten hanteren bij het weigeren van informatie. Men moet concreet aantonen middels een rechterlijke uitspraak waarom en op welke manier het belang van het kind zou worden geschaad door informatieverstrekking en dit zal men moeten communiceren aan degene die om informatie vraagt.

Bericht
Van belang is dat de directie van de school schriftelijk op de hoogte wordt gebracht omtrent de scheiding, waarbij duidelijk dient te worden gemaakt wie de verantwoordelijke ouder wordt, nieuwe adresgegevens en bereikbaarheid worden bekend gemaakt.

Afspraken
Uitgangspunt van de school met betrekking tot informatievoorziening aan ouders is, dat beide ouders zoveel mogelijk samen naar de informatieavonden / oudergesprekken komen.  Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder (verzorger), de andere ouder informeert omtrent de ontwikkeling en de vordering van het kind.  Helaas is dit niet altijd mogelijk. Om er als school voor te zorgen dat beide ouders voorzien worden van informatie over hun kind bestaat de mogelijkheid voor extra informatievoorziening. In een dergelijk geval kan de betreffende ouder het beste aan het begin van het schooljaar, of zo snel mogelijk na een scheidingsuitspraak, contact opnemen met de school om afspraken te maken over de informatieverstrekking.

De website van de school geeft informatie betreffende de schoolgids, de kalender met schoolactiviteiten, en de Vrijdagsbrieven. Deze kunnen desgewenst ook worden opgehaald bij de school. Daarnaast kan gevraagd worden om informatie over uw kind, uitnodiging voor ouderavond, oudergesprekken en deelname aan de activiteiten op school. Ook kan worden afgesproken dat het kind deze zaken in tweevoud meekrijgt. In dat geval dient zowel de leerkracht als de directie van de school hiervan op de hoogte worden gebracht.

Informatiemogelijkheden
Voor ieder kind op onze school wordt 15-minutentijd ingeruimd tijdens de oudergesprekken, 10-minutengesprekken voor groep drie met het eerste rapport en 15-minuten voor de adviesgesprekken voortgezet onderwijs en ieder jaar wordt er een algemene groepsinformatieavond gehouden. Hiervoor zijn beide ouders, verzorgend en niet verzorgend, wanneer er geen wettelijke belemmeringen zijn, uitgenodigd, zodat voorkomen wordt dat beide ouders verschillende informatie krijgen.
Buiten deze mogelijkheden om informatie over hun kind te krijgen, hebben beide ouders, wanneer er geen wettelijke belemmeringen zijn, het recht om een gesprek aan te vragen met de groepsleerkracht, de interne begeleider en de directie. Alle overige informatie over het kind dat van belang is voor beide ouders, zoals ziekte, verlof aanvragen enz., dient door de ouder, die op dat  moment de feitelijke verant-woordelijkheid heeft (omdat het kind daar op dat moment verblijft) te worden gecommuniceerd met de andere ouder.

Rapportenavond
Voor de rapportenavonden geldt dat beide ouders worden uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken en wordt een andere afspraak gemaakt met degene die bezwaar maakt tegen de aanwezigheid van de ex-partner.
Het originele rapport wordt aan het kind verstrekt en het kind krijgt, wanneer daartoe is verzocht een kopie mee als één van de ouders op een ander adres woont, ofwel wordt deze opgehaald bij de groepsleerkracht. 

<< terug