4.3 Stichting Trivium

Visie op bestuurlijk functioneren
De basisscholen die behoren tot Trivium zijn divers van aard. Dat willen we graag zo houden.
We kennen de kleinere scholen in de dorpskernen, zoals de Gravin van Rechterenschool in Appeltern, de Meeuwenberg in Driel en de Terebint in Wamel. Daarnaast de basisscholen in Wageningen die wat betreft omvang (400 leerlingen, de Johan Friso) of wat betreft achtergrond van de leerlingen (30% allochtone afkomst, Ireneschool) sterk verschillen van de eerder genoemde scholen. Deze eigenheid van scholen willen we binnen Trivium-verband behouden. Bindend is de christelijke levens-overtuiging, van waaruit we onderwijs geven.

In de bestuursfilosofie vormt de eigen ontwikkeling van de individuele school uitgangspunt van beleid. Zoveel mogelijk zijn bevoegdheden en (financiële) middelen neergelegd op schoolniveau (bij de directie). Samenwerkend op bovenschools niveau wordt als organisatie gezamenlijk beleid gemaakt, met als doel kwaliteit van onderwijs te waarborgen, en efficiency-voordelen te behalen. Ook kunnen bovenschools risico’s in exploitatie en instandhouding van scholen worden gespreid. 

Kernpunten van beleid
Trivium is een dynamische onderwijsorganisatie, die volop in ontwikkeling is. Enkele kernpunten van beleid zijn:

  • personeel is “het kapitaal” van onze organisatie. We investeren nadrukkelijk in onderwijs-kwaliteit.
  • opleiding en ontwikkeling van mensen vormen de essentie van ons personeelsbeleid.
  • sterk management is voorwaarde voor een goede schoolontwikkeling.
  • ontwikkeling van kwaliteitszorg binnen de scholen heeft hoge prioriteit in de komende jaren.

In het Directieoverleg wordt het bovenschools beleid voorbereid en ontwikkeld. Besluitvorming vindt in principe plaats op basis van consensus. Het bestuur van Trivium stuurt de organisatie op hoofdlijnen aan en is verantwoordelijk voor de vaststelling van het strategisch beleid van Trivium.

Vanaf 1 januari 2012 is op bestuursniveau in het kader van Good Governance een scheiding aangebracht tussen toezicht en bestuur.

Bereikbaarheid
Bestuurscentrum Trivium
T: 0488 – 420 612
Beatrixstraat 13, 6671 AC  ZETTEN
E: info@trivium-onderwijs.nl
Postbus 16, 6670 AA  ZETTEN

Voor meer informatie over Trivium: www.trivium-onderwijs.nl

<< terug