3.9 Passend onderwijs


Uitleg van dit stroomschema kunt u op onze website lezen.

De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daar-mee hebben schoolbesturen zorg-plicht gekregen. Scholen zijn ver-antwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen werken regulier en speci-aal (basis)onderwijs samen in ons samenwerkingsverband. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat voor ieder kind een passende on-derwijsplek is. Alleen voor zéér spe-cialistische onderwijs-ondersteuning kan het zijn dat een kind niet in on-ze regio terecht kan. Meer over de wet: www.passendonderwijs.nl.

Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als een kind extra ondersteu-ning of begeleiding nodig heeft. Bij-voorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedrags-problemen. Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteu-ning nodig heeft? Dan gaat de leer-kracht uiteraard in overleg met ou-ders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijs-ondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze intern begeleider die onder-wijsondersteuning coördineert op onze school. 
In het stroomschema van de vorige pagina en de uitleg op onze website kunt u zien hoe wij omgaan met leerlingen die bij ons op school wor-den aangemeld.

<< terug