3.7 Kwaliteitsbewaking

Op onze school wordt gebruik gemaakt van verschillende mogelijkheden om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken en waar mogelijk te verbeteren. Het verbeterplan wordt aan de MR voorgelegd en daarna in de Vrijdagsbrief gepubliceerd. Wij maken gebruik van:

 • Methodegebonden toetsen. De resultaten worden door de groepsleerkrachten geëvalueerd.
 • De resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem (CITO). Met deze toetsen vergelijken we onze schoolresultaten met die van het landelijk gemiddelde. Door deze gegevens zijn we in staat een trendanalyse maken. De trendanalyse gebruiken we weer om ons onderwijs te verbeteren. Van iedere leerling wordt door alle jaren heen een interne rapportage bijgehouden, waarin deze gegevens opgenomen worden. Deze gegevens staan ook op het rapport en wordt tijdens de oudergesprekken aandacht aan besteed.
 • Met het kleuterobservatiesysteem 'Mijn Kleutergroep' wordt de ontwikkeling van de kinderen van groep 1 en 2 gevolgd.
 • De toetskalender.
 • De groeps- en leerlingbesprekingen met de groepsleerkracht en de IB-er.
 • Gesprekscyclus, waarin de leerkracht een jaargesprek (functionerings-, voortgangs- of beoordelingsgesprek) heeft met de directie.
 • (Na)scholingsactiviteiten. Deze activiteiten zijn gebaseerd op beleidsvoornemens en uitkomsten van de gesprekken.
 • Werken met kwaliteitskaarten in het primair onderwijs (WMKPO) waarin we vragenlijsten maken en daar een schoolverbeteringstraject aan koppelen.
 • Externe audits (BMC en collegascholen)
 • De tevredenheidsonderzoeken. 
 • Teamvergaderingen
 • Inspectiebezoek  en rapport

<< terug