3.5 Het leerlingvolgsysteem

Het dagelijks werk van de kinderen wordt door de leerkracht nagekeken en met de kinderen besproken. In de onderbouw wordt veel werk direct mee naar huis gegeven. In de bovenbouw wordt meestal in schriften gewerkt. Deze blijven op school. Tijdens de oudergespreksavonden liggen ze ter inzage. Ook na schooltijd kunnen ouders de schriften inkijken, het is dan wel prettig om daar vooraf een afspraak voor te maken, zodat wij de tijd voor u kunnen nemen. Dit kan ook tijdens de Kijkmiddagen. 
Het werk wordt regelmatig getoetst door middel van methode-afhankelijke toetsen. Deze toetsgegevens bewaart de leerkracht in de klassenmap. 
Op vaste tijdstippen worden methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. 
De uitslagen van deze toetsen, waarbij een vergelijking met een landelijk gemiddelde mogelijk is, geven ons een redelijk objectief overzicht van de prestaties. 
Wij maken hierbij onder andere gebruik van de door het CITO ontwikkelde toetsen. 
Deze toetsuitslagen worden beheerd door de intern begeleider. De uitslagen zijn, naast de observaties van de leerkracht, van betekenis voor het al dan niet verlenen van extra hulp. De verrichtingen van ieder kind en de groep kunnen zodoende op langere termijn worden gevolgd. 
Een dergelijk systeem heet het leerlingvolgsysteem. De individuele resultaten worden door de intern begeleider en de leerkracht besproken en in de groeps- en/of leerlingbespreking zo nodig aan de orde gesteld. De uitkomsten worden tevens gebruikt om ons onderwijs te evalueren. Zo nodig wordt het onderwijs, groepsgewijs of individueel bijgesteld.

<< terug