3.3.1 Groep 3 t/m 8

Kinderen vergaren het gemakkelijkst kennis, als ze daar aan toe zijn. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen aan de leesvoorwaarden voldoen voordat ze in groep 3 komen. Bij het leren lezen gebruiken wij de methode Veilig Leren Lezen. Daarbij beschikken we over een uitgebreide hoeveelheid oefen- en spelmateriaal.

Voor het voortgezet en begrijpend lezen (vanaf groep 4) gebruiken we de methode '' Atlantis'. De methode sluit aan bij de eisen van het moderne onderwijs: onderwijs op maat. Door deze nieuwe methode kunnen wij alle kinderen de juiste instructie bieden op het juiste leesniveau. De kinderen leren verschillende leesstrategieën aan om een tekst goed te leren begrijpen en de informatie accuraat te verwerken. Dit is natuurlijk cruciaal in de samenleving.

Een goed leesbaar handschrift vinden wij nog steeds belangrijk. Vandaar dat al in de kleutergroepen ruime aandacht wordt besteed aan de manier waarop het potlood wordt vastgehouden en we middels de methode Schrijfdans de fijne motoriek ontwikkelen. In de groepen 3 tot en met 8 hanteren wij moderne schrijfmethodieken, Pennenstreken en Schrijven in de basisschool.

Het taalonderwijs bestaat niet meer, zoals vroeger, uit het ellenlang foutloos overschrijven van lesjes met invuloefeningen. Tegenwoordig besteden we veel aandacht aan leren praten, leren luisteren naar wat anderen zeggen en het goed onder woorden kunnen brengen van de eigen mening.
Daarnaast staan de taalboeken vol met creatieve opdrachten. Natuurlijk wordt er aandacht besteed aan foutloos schrijven van woorden en werkwoordsvormen, met name in de lessen spelling. De vorm waarin dat gebeurt is echter speelser en inzichtelijker. Voor deze twee vakken gebruiken wij de methode 'Staal'.

Tijdens de rekenles leren de kinderen het zoeken naar en toepassen van verschillende oplossingsmethoden en het verwerven van inzicht in de structuren van getallen . Ook leren de kinderen grafieken en tabellen aflezen en interpreteren. Allemaal op een levendige, boeiende manier. Wij maken voor rekenen gebruik van de methode Wereld In Getallen (Vijfde versie).

Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur/techniek
zijn vakken die u zich nog wel zult herinneren uit uw eigen basisschooltijd. Maar daarmee houdt wereldoriëntatie niet op. Maatschappelijke verhoudingen, geestelijke stromingen, staatsinrichting, milieueducatie en gezond gedrag zijn allemaal aspecten van de wereldoriëntatie. Sommige van deze onderdelen hebben onderdak gevonden bij de drie hiervoor genoemde vakken. Aan andere wordt aparte aandacht besteed. Daarbij wordt de onderlinge samenhang niet verwaarloosd en vloeien vakken in elkaar over. Wij gebruiken voor Aardrijkskunde en geschiedenis de methode ‘Argus Clou’, voor natuur/techniek maken we gebruik van ‘Naut’.

Actief burgerschap
Onder actief burgerschap wordt verstaan ‘het zelfstandig verantwoordelijkheid nemen binnen en buiten de school’. We streven de volgende doelen na: 
Samen met de ouder(s)/ verzorger(s) leiden we kinderen op tot fatsoenlijke burgers. We leren ze respectvol om te gaan met andere mensen en de omgeving waarin we leven. Dit doen we o.a. met behulp van onze SEO (Sociaal Emotionele Ontwikkeling) methode.
We leren de kinderen samen te werken, zodat ze actief mee willen doen aan de samenleving. Dit doen we o.a. met kringgesprekken.
We leren de kinderen wat democratie is en leren ze erna te handelen. Wij leren dit de kinderen met behulp van onze geschiedenismethode.
We voeden de kinderen op tot personen die kennis hebben van en respect hebben voor andere opvattingen en overtuigingen. We laten onze kinderen ‘kennismaken’ met andere culturen en geloven. (O.a. met geestelijke stromingen)
We geven de kinderen bagage mee m.b.t. de algemene ontwikkeling. In ons onderwijsaanbod hebben we cultuur, natuur en techniek opgenomen.

Aan expressie hechten wij grote waarde. Het is niet voor niets dat wij binnen de keuze van methoden, ook voor taal, lezen en rekenen, het expressieve deel nauwkeurig onder de loep hebben genomen. Je op een goede en positieve manier leren uiten is van belang voor ieders welzijn. Wij doen dit door drama, zang, dans, muziek, tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen en knutselactiviteiten. Tijdens de podiumdagen kunnen kinderen laten zien wat ze op expressiegebied hebben geleerd. Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken. We streven er naar dat kinderen zelf kritisch naar hun eigen werk kijken en hun grenzen verleggen.
Groep 8 "trakteert" de kinderen en de ouders aan het eind van het schooljaar op een musical: een jaarlijkse happening die druk bezocht wordt!

<< terug