3.1 Aanmelding

Voorafgaand aan de aanmelding van een nieuwe leerling vindt een gesprek plaats met de ouders. De ouders krijgen een rondleiding en we leggen onze uitgangspunten en praktische uitvoering daarvan uit. Daarnaast proberen wij in dit gesprek een zo duidelijk mogelijk beeld van het kind, het gezin en de leefomgeving van het kind te krijgen. Deze informatie wordt gebruikt om te beslissen of onze school voor uw kind de juiste plek is. Dit inleidend gesprek vormt in feite de toegangspoort tot de school, wij volgen hierbij het stroomschema (hoofdstuk 3.9). Omdat wij de persoonlijke ontwikkeling van de kinderen vooropstellen én hen voldoende aandacht willen geven, kunnen wij niet álle kinderen aannemen. Dit betreft dan met name die kinderen waarvoor, in de periode voorafgaand aan de basisschool, een arrangement  is aangevraagd. Hierbij speelt de aard en ernst van de problematiek, de expertise en ervaring die op dat gebied beschikbaar is én de draagkracht van het team een rol. 
Uiteraard blijft ons uitgangspunt gelden, dat er voor iedereen een plek moet zijn op onze school.
Maar, ook het geluk en het welbevinden van het kind is een belangrijke factor. Soms is het voor kind, ouders én de school uiteindelijk wijs, om toch te besluiten een kind niet bij ons op school te plaatsen. In samenspraak met de ambulant begeleider en de ouders komt de school tot een besluit. Redenen tot afwijzing kunnen bijvoorbeeld zijn:
de groepsgrootte
het aantal kinderen met een beperking die al een plek hebben bij ons op  school
de ernst van de beperking.

Als we niet de geschikte school voor uw kind zijn, zullen we samen naar een betere plek gaan zoeken.

Als ouders het inschrijfformulier ondertekend inleveren, wordt de inschrijving door de school schriftelijk bevestigd. In de meeste gevallen zal het gaan om een bijna 4-jarige. Ongeveer acht weken voor het kind vier jaar wordt, neemt de leerkracht contact op met de ouders om een gesprek te plannen. Tijdens dit gesprek spreken we een vier of vijf dagdelen af waarop het kind komt wennen. Dit gebeurt liever niet in de maanden december en juni. Kinderen die in die maanden jarig zijn kunnen beter tot januari en augustus wachten. Kinderen die vóór 1 oktober vier jaar worden mogen aan het begin van het schooljaar starten. De kinderen krijgen vóór hun wenperiode het “Welkom op school” boekje thuis bezorgd waarin het kind kan lezen hoe het bij ons op school gaat.
Als kinderen in een andere groep dan groep 1 geplaatst worden, zal ook eerst een gesprek plaatsvinden. Van de school waar het kind vertrekt, verwachten wij op korte termijn een onderwijskundig rapport, zodat wij snel op de ontwikkeling van het kind kunnen inspelen.

<< terug